LATAR BELAKANG


Pada tahun 1998, Kerajaan Negeri Sabah melalui Badan Perundangan Negeri telah memperbadankan ‘Baitulmal’ di bawah Enakmen Perbadanan Baitulmal 1998 yang dikenali sebagai Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah (PBNS).

Berdasarkan seksyen 2, Enakmen Perbadanan Baitulmal No. 11 Tahun 1998, PBNS diletakkan di bawah portfolio Menteri Di Jabatan Ketua Menteri.

Atas sebab-sebab di luar jangkaan PBNS hanya beroperasi sepenuhnya pada 1hb Januari 2005 iaitu enam (6) tahun selepas wujudnya Enakmen Perbadanan Baitulmal 1998. Enakmen ini menyatakan fungsi-fungsi PBNS adalah:-

1. Mengumpul dan mentadbir wang atau harta alih atau tidak alih mengikut peruntukan Enakmen Perbadanan Baitulmal dan Hukum Syarak.

2. Bertanggungjawab terhadap pentadbiran segala urusan berhubung dengan harta nazar.

Di samping itu, ‘Perbadanan’ berperanan untuk membelanjakan atau menggunakan wang dan harta yang diperolehi bagi memajukan, menggalakkan, memudahkan dan menyelenggarakan pembangunan ekonomi, sosial dan kebajikan orang-orang Islam di dalam Negeri Sabah mengikut Hukum Syarak.

VISI, MISI & OBJEKTIFVISI

Menjadikan PBNS sebuah Perbadanan yang dihormati dan unggul di Malaysia


MISI

Membangunkan ekonomi umat Islam di Negeri Sabah melalui pentadbiran yang telus, berintegriti dan profesional berdasarkan Hukum Syarak dan undang-undang yang telah ditetapkan.


OBJEKTIF

Membangunkan imej PBNS sebagai Institusi Perbendaharaan Islam yang disegani

Memperhebatkan kutipan dana melalui aktiviti sosio-ekonomi yang berasaskan syariat Islam

Mempelbagaikan program-program sosial dan kebajikan untuk orang-orang Islam di Sabah

Menubuhkan subsidiari untuk aktiviti perniagaan secara Islam


LEMBAGA PENGARAHEnakmen Perbadanan Baitulmal 1998, Seksyen 4 menyatakan bahawa Perbadanan hendaklah terdiri dari ahli-ahli berikut:

seorang Pengerusi;
seorang Timbalan Pengerusi;
Mufti Kerajaan;
seorang wakil dari Kementerian Kewangan dan Jabatan Peguam Besar Negeri yang mewakili Kerajaan Negeri;
tidak lebih daripada tiga orang ahli yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman atau kepentingan dalam perdagangan, perindustrian, kewangan atau perkara-perkara yang berhubung dengannya;
seorang ahli yang mewakili Majlis; dan
orang yang sedang memegang jawatan Pengurus Besar Perbadanan

Ahli Lembaga Pengarah PBNS

YBhg. Dr. Haji Omar Raisul As-Salam Syah Bin Datuk Haji Sulaiman Omar, A.S.D.K, J.P. , Pegerusi
YBhg. Tuan Haji Ag Lahap Ag Bakar @ Ag Syairin, Timbalan Pegerusi
YBhg. S.S Datuk Ustaz Haji Bungsu @ Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah
YBhg. Encik Hanafiah Datuk Mohd Kassim, Wakil Kementerian Kewangan
YBhg. Puan Suzumaidah Haji Hussain, Wakil Jabatan Peguam Besar Negeri
YBhg. Datuk Haji Ag. Sharin Alimin, Wakil Professional
YBhg. Datuk Haji Omarkhan Amirusin, Wakil Professional
YBhg. Encik Maarof Hj. Abd Wahid, Wakil Professional
YBhg. Encik Ramlan Awang Ali, Wakil Majlis Ugama Islam Sabah
YBhg. Dr. Awang Faisal Assyiffa bin Ag. Rahim, Pemangku Pengurus Besar PBNS


CARTA ORGANISASI